• โรงเรียนสองภาษา
  เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่3

 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกอินทนิล
  โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 • การศึกษาก้าวไกล เราตั้งใจพัฒนา
  สนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในทุกสาขาอาชีพ

 • โรงเรียนดีของชุมชน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • กิจกรรมนักเรียน
  กิจกรรมนักเรียน

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลบุคลากร รวมเฉพาะครูผู้สอน

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายปิยะนันท์ จันทร์กอง
2 นายเมธาสิทธิ์ ชูอาจ
3 นางสาวดรุณี ประทุมเนตร
4 นางสาวภูริดา ออธนวินท์
5 นางสาวปทิดา เมืองแก้ว
6 นางวัชรี จ้อยรุ่ง ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
7 นางอนันธา บุญจังหาร หัวหน้าสายชั้น ป.1
8 นางสาวมารินทร์ สุ่มมาตย์ ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
9 นางศิริพร โพธิปัทมะ
10 นางณีรนุช จันพยัค
11 นางสาวสุวิมล อาภาพันธุ์
12 นางสาวอารีย์ คำสังฆะ
13 นางพรทิพย์ เจ๊ะเซ็น ครูอนุบาล
14 นางสาวมารินา สันธนะโยธิน ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
15 นางสาวเปรมฤดี มูลลี หัวหน้าสายชั้น ป.2
16 นางสาวชลารัตน์ ดีทองอ่อน
17 นางสาวปัทมา โตฉวี
18 นางสาววันเพ็ญ ศรประสิทธิ์
19 นางสาวเสาวลักษณ์ ยุวบุตร ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
20 นางสาวปิยะดา ทศพิมพ์ ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
21 นางสาวนภวัล โหมดตาด ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1