• โรงเรียนสองภาษา
  เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่3

 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกอินทนิล
  โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 • การศึกษาก้าวไกล เราตั้งใจพัฒนา
  สนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในทุกสาขาอาชีพ

 • โรงเรียนดีของชุมชน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • กิจกรรมนักเรียน
  กิจกรรมนักเรียน

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 241 ถนนราษฎร์อุทิศ  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2469  โดยหลวงวิจารณ์ภูธร นายอำเภอมีนบุรี เดิมชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลทรายกองดิน 3 (สุเหร่าทรายกองดิน) เปิดทำการสอนได้เพียง 2 เดือนต้องเลิกล้มเพราะครูไม่ได้รับเงินเดือน  ทางอำเภอเก็บเงินค่าการศึกษาไม่ได้  ปีต่อมาได้เปิดการเรียนใหม่อีกครั้งโดยอำมาตย์เอกหลวงศรีวิเศษ  นายอำเภอมีนบุรี มีนายเดช แย้มชมชื่น เป็นครูใหญ่   ทำการสอนศาสนาอิสลามในตอนเช้า  ส่วนตอนบ่ายสอนภาษาไทย  โดยอาศัยศาลาไม้ของสุเหร่าเป็นที่เรียน   ปี พ.ศ. 2481 ทางราชการจึงได้สร้างอาคารชั่วคราวเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว หลังคามุงสังกะสีบนที่ดินของมัสยิดกมาลุลอิสลาม จนกระทั่งปี  พ.ศ. 2491  สถานที่คับแคบ  คณะกรรมการมัสยิดได้ยกที่ดินฝั่งตรงข้ามกับมัสยิด จำนวน 7  ไร่ 1 งาน ต่อมาได้ตัดแบ่งเป็นที่สาธารณะ คูคลอง และถนน  (ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน) คงเหลือที่ 6 ไร่ 45  ตารางวา  ให้เป็นที่สร้างอาคารเรียนถาวรแต่ทางราชการยังไม่มีงบประมาณต้องรอมาถึงปี พ.ศ.2500 จึงได้รับงบประมาณสร้างอาคารถาวรเสร็จ  ทำพิธีเปิดและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน               
          ปัจจุบันโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดินเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ถึงชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  3  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร  ในปีการศึกษา  2563 มีนักเรียน  1,618  คน(10มิ.ย.2562) จำนวน  58 ห้องเรียน มีครูปฏิบัติการสอน  36 คน  ผู้อำนวยการ  1  คน
รองผู้อำนวยการ  4  คน  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   -  คน  เจ้าหน้าที่การเงิน - คน
คนเลี้ยงเด็ก  (ชั่วคราว)  6 คน  ภารโรง (ประจำ)  6 คน  ครูอิสลามศึกษา  4  คน วิทยากรภาษาอาหรับ 3 คน วิทยากรภาษาอังกฤษ 3 คนวิทยากรภาษาจีน2คน วิทยากรภาษาญี่ปุ่น 1 คน ครูห้องเรียนสองภาษา 8 คน

โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน สำนักงานเขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2562
มีอาคารสถานที่ ดังนี้   
       1. เนื้อที่ 6 ไร่ 55 ตารางวา
       2. พื้นที่สนามและนันทนาการ   
               2.1 สวนการเรียนรู้กลางแจ้ง  มีเนื้อที่ 20 ตารางเมตร  มีสนามกีฬา 16  เมตร  
               2.2 โรงยิมอเนกประสงค์ มีพื้นที่ 896 ตารางเมตร
       3.  จำนวนอาคารเรียนถาวร รวม 8 หลัง มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 48  ห้อง มีรายละเอียด  ดังนี้
                3.1   อาคาร 1 ประกอบด้วย โรงอาหารชั้นล่างอนุบาล-ป.6 ชั้นสองนักเรียนมัธยม  จำนวน 12 ห้องเรียน ชั้นสามประกอบด้วยห้องมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 -3/4 จำนวน 4 ห้องเรียน ชั้นสี่ประกอบด้วยห้องมัธยมศึกษา ปีที่ 2/1 -2/4 จำนวน 4 ห้องเรียน ชั้นห้าประกอบด้วย ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 -1/4จำนวน 4 ห้องเรียน
                3.2 อาคาร 2  ประกอบด้วยห้องเรียนอนุบาล 1-2 จำนวน 6 ห้องเรียน ห้องเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  5  ห้อง  และชั้นล่างเป็นโรงอาหารสำหรับครู
                3.3 อาคาร 3 ประกอบด้วยห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5ห้องเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 ห้องเรียน  ห้องธนาคารโรงเรียน ห้องสหกรณ์  และห้องนาฏศิลป์
                 3.4 อาคาร 4 ประกอบด้วยห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 ห้องเรียน ห้องเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4 ห้องเรียน ห้อง Sound Lab ห้องการงานอาชีพ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้องเรียน ห้องศิลปะและห้องสมุด
                 3.5 อาคาร 5 ประกอบด้วยห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1ห้องเรียน ห้องวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้องเรียน ห้องพักครู ห้องพุทธศาสนา ห้องดนตรีสากล และห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้
                 3.6 อาคาร 6 ประกอบด้วย ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2ห้องเรียน ห้องเรียน  ห้องทะเบียน  ห้องพักครูมัธยม ม.2 ห้องสุขศึกษา ห้องน้ำนักเรียน และชั้นล่างเป็นห้องประชุมบ้านทราย   
                 3.7 อาคาร 7 ประกอบด้วย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียน ห้องมัธยมศึกษา ปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องสภานักเรียนห้องพักครูมัธยมศึกษาม.3 ห้องวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา และห้องสำนักงาน 
                 3.8 อาคาร 1 ประกอบด้วย โรงอาหารชั้นล่างอนุบาล-ป.5 ชั้นสองนักเรียนป.5-นักเรียนมัธยม  จำนวน 12 ห้องเรียน ชั้นสามประกอบด้วยห้องมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 -3/4 จำนวน 4 ห้องเรียน    ชั้นสี่ประกอบด้วยห้องมัธยมศึกษา ปีที่ 2/1 -2/4 จำนวน 4 ห้องเรียน ชั้นห้าประกอบด้วย ห้องมัธยมศึกษา ปีที่ 1/1 -1/4จำนวน 4 ห้องเรียน