• โรงเรียนสองภาษา
  เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่3

 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกอินทนิล
  โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 • การศึกษาก้าวไกล เราตั้งใจพัฒนา
  สนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในทุกสาขาอาชีพ

 • โรงเรียนดีของชุมชน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition (IYRC) 2023 ประเภทรายการ Creative Design
  การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition (IYRC) 2023 ประเภทรายการ Creative Design

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาทันสมัย นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21เป็นพลเมืองที่ดี ดำรงชีวิตวิถีใหม่ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1.ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2.ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3.ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs)
4.ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือและเป็นพลเมืองที่ดี
5.ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตวิถีใหม่ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
1.จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพยึดหลักธรรมาภิบาล
2.จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3.นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่21 (3Rs 8Cs)
4.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือและเป็นพลเมืองที่ดี
5.นักเรียนดำรงชีวิตวิถีใหม่อย่างมีความสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3. พัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะในศตวรรษที่21 (3Rs 8Cs)
4. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือและเป็นพลเมืองที่ดี
5. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตวิถีใหม่ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง
อัตลักษณ์
นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
เอกลักษณ์
วิธีธรรมนำชีวิต ชุมชนร่วมจิตพัฒนา