• โรงเรียนสองภาษา
  เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่3

 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกอินทนิล
  โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 • การศึกษาก้าวไกล เราตั้งใจพัฒนา
  สนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในทุกสาขาอาชีพ

 • โรงเรียนดีของชุมชน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • กิจกรรมนักเรียน
  กิจกรรมนักเรียน

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์   (Vision)    
“คุณธรรมนำความรู้   มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา  ชุมชนร่วมพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล”
moral knowledge ,  educational standards , community development ,  Advances  to international.

พันธกิจ (Duties / Responsibilities)
 
          1. พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้มุ่งสู่สากล
          2.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          3.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
          4.  ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
 
เป้าประสงค์ (Purposes)  
   
1. สถานศึกษาทันสมัยเตรียมความพร้อมสู่สากล
          2.  ผู้เรียนมีคุณภาพและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3.  สถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา
4.  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา
 
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนานักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน มีคุณธรรม จริยธรรมโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
                     พอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่  4  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา