• โรงเรียนสองภาษา
  เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่3

 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกอินทนิล
  โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 • การศึกษาก้าวไกล เราตั้งใจพัฒนา
  สนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในทุกสาขาอาชีพ

 • โรงเรียนดีของชุมชน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition (IYRC) 2023 ประเภทรายการ Creative Design
  การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition (IYRC) 2023 ประเภทรายการ Creative Design

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลบุคลากร รวมเฉพาะครูผู้สอน เพศชาย

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นางสุปรียา ธีระชัยสมบัติ
2 นางสาวเสาวลักษณ์ ยุวบุตร ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
3 นางสาวปิยะดา ทศพิมพ์ ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
4 นางสาวนภวัล โหมดตาด ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
5 นางสาวภาณุมาส วัฒนะกุมาร
6 นางสาวสุกัญญา ภัทรนันทกุล
7 นางสาวกนกวรรณ สาริชา
8 นางสาวรุจิราพร อนันตผล
9 นางสาวสุภาภรณ์ ทระคำหาญ
10 นางปทุมวัน สุจริต
11 นางสาวแพรวนภา พรมด้วง
12 นายฆัง วิริยาปภากร
13 นายสุริยา พุทธมา
14 นายวชิร บูษราคัมวดี
15 นายภัทรพงศ์ เทพยรักษ์
16 นายยุทธนา ขันขาว
17 นายอานนท์ แสงมาน
18 นายพิชญ์พิริยะ กรุณา
19 นายสมชาย รัตนประจักร
20 นายฤทธิรงค์ ตรงชาติ
21 นายสุเมธ ดอเลาะห์
22 นายชานุวัฒน์ ชานณรงค์
23 นายพงศ์พาณิชย์ รักใคร่
24 นายกชศักดิ์ คำวิชิต
25 นายปิยะนันท์ จันทร์กอง
26 นายเมธาสิทธิ์ ชูอาจ
27 นายพนาไพร บุตรพรม
28 นายศตวรรษ ศรีอินทร์