• โรงเรียนสองภาษา
  เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่3

 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกอินทนิล
  โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 • การศึกษาก้าวไกล เราตั้งใจพัฒนา
  สนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในทุกสาขาอาชีพ

 • โรงเรียนดีของชุมชน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition (IYRC) 2023 ประเภทรายการ Creative Design
  การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition (IYRC) 2023 ประเภทรายการ Creative Design

 • โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
  241 ต.แสนแสบ อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลบุคลากร รวมทั้งหมด เพศหญิง

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นางสาวมุกดา สุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
2 นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
3 นางสาวณัฐภัทร นาคหอม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
4 นางสาวดรุณี ประทุมเนตร
5 นางสาวภูริดา ออธนวินท์
6 นางสาวปทิดา เมืองแก้ว
7 นางวัชรี จ้อยรุ่ง ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
8 นางอนันธา บุญจังหาร หัวหน้าสายชั้น ป.1
9 นางสาวมารินทร์ สุ่มมาตย์ ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
10 นางศิริพร โพธิปัทมะ
11 นางสาวรัตติยา นาคนาวา
12 นางมณีวัลย์ สืบปรุ
13 นางนิตยา วงษ์เจริญ
14 นางจันทร์ทิพย์ ผิวเงิน
15 นางบุษราคัม วงศ์ชัย
16 นางสาวอุมาวดี ลีพิทักษ์วงศ์
17 นางกันยา กิ่งสาร
18 นางณีรนุช จันพยัค
19 นางสาวสุวิมล อาภาพันธุ์
20 นางสาวอารีย์ คำสังฆะ
21 นางพรทิพย์ เจ๊ะเซ็น ครูอนุบาล
22 นางสาวเปรมฤดี มูลลี หัวหน้าสายชั้น ป.2
23 นางสาวชลารัตน์ ดีทองอ่อน
24 นางสาวปัทมา โตฉวี
25 นางสาววันเพ็ญ ศรประสิทธิ์
26 นางดาริน ศรีสุขใส
27 นางสาวสุรัชติยา ปรีฐวัฒน์
28 นางสาวพัชราภรณ์ เคล้าจันทร์
29 นางสาวบูญมี สุขภิรมย์
30 นางสมบูรณ์ อุดแน่น
31 นางสาวจินดารัตน์ สุวพจน์
32 นางสาวณัฐนันท์ วศินะเมฆินทร์
33 นางสาวเบญจา ดำริห์
34 นางสาวอรไท ทองคุปต์
35 นางอุไรวรรณ ลิ่มสกุล
36 นางสาวฐิติกมล รองเดช
37 นางสาวนงนุช ฤทธิ์เต็ม
38 นางกาญจนาภรณ์ ชาติกระพันธู์
39 นางสาวชมพูนุท เซ๊ะวิเศษ
40 นางสาวมาเรียม สามะเด็ง
41 นางสาวชลธิชา เกลี้ยงหนามเตย
42 นางสาวภควดี โชติโก
43 นางสาวไลลา ดารากัย
44 นางสุปรียา ธีระชัยสมบัติ
45 นางสาวเสาวลักษณ์ ยุวบุตร ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
46 นางสาวปิยะดา ทศพิมพ์ ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
47 นางสาวภาณุมาส วัฒนะกุมาร
48 นางสาวสุกัญญา ภัทรนันทกุล
49 นางสาวกนกวรรณ สาริชา
50 นางสาวรุจิราพร อนันตผล
51 นางสาวสุภาภรณ์ ทระคำหาญ
52 นางปทุมวัน สุจริต
53 นางสาวแพรวนภา พรมด้วง